servisné podmienky

Servisné a reklamačný poriadok spoločnosti Company can be fit sro

Fitness servis - Fitness pohotovosť

Servisné a reklamačný poriadok spoločnosti Company can be fit sro

 (Ďalej len "Servisné podmienky"):

Všeobecné ustanovenia, DEFINÍCIE POJMOV:

Servisné a reklamačný poriadok spoločnosti

Company can be FIT s.r.o.

DIČ: 01526642

 IČO: 01526642

se sídlem:Vlkova 821/23, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

C 207962/MSPH Městský soud v Praze  

kontaktní údaje:

email: fitkompany@gmail.com

telefon: 775054870

internetový obchod : www:fitnessservis.sk

 (Ďalej len "spoločnosť")

upravuje najmä podmienky servisu, ako aj postup strán pri reklamácii služieb, prípadne žiadosti o pozáručný servis.
Uzatvorením zmluvy o oprave či úprave veci a odovzdaním veci / zariadenie

(Ďalej len "zariadenia")

do opravy objednávateľ súhlasí s týmito Servisnými podmienkami a výslovne ich prijíma s tým, že zmluva o oprave či úprave veci sa týmito Servisnými podmienkami riadia. Servisné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o oprave či úprave veci uzatvorenej medzi objednávateľom a spoločnosťou, ako zhotoviteľom, v súlade s ustanovením § 2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

 (Ďalej len "občiansky zákonník").


1. Zmluvou o oprave či úprave veci podľa týchto Servisných podmienok sa rozumie:
zhotoviteľom a objednávateľom podpísaný Protokol o prevzatí zariadenia do opravy, ako aj
oprava alebo úprava zariadení v mieste umiestnenia zariadenia u objednávateľa, alebo
doručenie zariadenie k oprave či úprave spoločnosti objednávateľom, prepravnou službou alebo poštou na adresu servisného miesta spoločnosti, uvedeného v čl. V. ods. 8 týchto servisných podmienok, spolu s objednávkou objednávateľa, kedy objednávateľ vyjadruje svoju vôľu k uzavretiu zmluvy o oprave či úprave veci vlastné objednávkou v obchode   www.fitnessservis.cz  a jej emailovým potvrdením, pričom zmluva je v tomto prípade uzatvorená okamžikom potvrdenia takejto objednávky zo strany spoločnosti, ku ktorému spoločnosť pripoja tieto Servisné podmienky alebo odkaz na webové stránky, kde sú uložené.

 1. Objednávateľ (i) umožnením vykonanie servisného zásahu u objednávateľa, (ii) potvrdením protokolu o prevzatí zariadenia do opravy ktorý ide potvrdiť elektronicky emailom alebo (iii) uzatvorením zmluvy o oprave či úprave veci na základe potvrdenia vlastnej objednávky objednávateľa zo strany spoločnosti podľa predchádzajúcej vety potvrdzuje svoj súhlas s týmito Servisnými podmienkami s tým, že zmluva o oprave či úprave veci sa týmito Servisnými podmienkami riadia.
  Tieto Servisné podmienky platia pre servisné zásahy pozáručného servisu (tj. Pre pozáručný servis zariadení dodaných spoločnosťou aj autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou), ako aj pre zmluvy o oprave a úprave veci uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom, ako objednávateľom, a to na základe odkazu na tieto servisné podmienky uvedeného najmä (i) v potvrdenom Protokole o prevzatí zariadenia do opravy, (ii) v potvrdení objednávky, (iii) v potvrdení súhlasu s cenou servisného zásahu podľa ponuky spoločnosti prostredníctvom e-mailovej komunikácie, prípadne (iv) v pracovnom liste potvrdenom zo strany objednávateľa, a to vždy okamihom, kedy nastane ktorákoľvek z týchto právnych skutočností ako prvý.
 2. Tieto Servisné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto Servisné podmienky sa vzťahujú na všetky servisné zásahy spoločnosti a reklamácie, ak zmluva neurčuje medzi spoločnosťou a objednávateľom niečo iné, alebo ak nie je spoločnosťou v záručnom / dodacom liste zariadenia uvedené inak.
 3. Zákazníkom sa pre účely týchto Servisných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá, ako objednávateľ, uzavrela so spoločnosťou objednávku v internetovom obchode www.fitnessservis.cz o oprave a úprave veci, prípadne, ktorej inú objednávku servisného zásahu spoločnosť pri použití týchto Servisných podmienok potvrdila . Objednávateľom podľa týchto Servisných podmienok je mienený vždy aj zákazník. Spotrebiteľom sa pre účely týchto Servisných podmienok rozumie v zmysle ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.  

  Podnikateľom v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Objednávateľom sa pre účely týchto Servisných podmienok rozumie (i) zákazník, ktorému bolo zariadenie dodané spoločnosťou alebo (ii) zákazník používajúce zariadenia dodané treťou osobou, ktorý
(i) postúpil spoločnosti zariadenie na poskytnutie servisného zásahu záručného servisu na zariadení dodanom spoločnosťou
(ii) odovzdal spoločnosti zariadenie na poskytnutie servisného zásahu autorizovaného servisu
(iii) uzatvoril so spoločnosťou objednávku na www.fitnessservis.cz  o oprave a úprave veci (iv) si u spoločnosti objednal pozáručný servis zariadení emailom alebo (v) si telefonicky objednal u spoločnosti servisný zásah. Spoločnosť musí vytvoriť objednávku na www.fitnessservis.cz a tú musí zákazník potvrdiť emailom svojim súhlasom.  

  
Zariadenie znamená fitness zariadení alebo zariadení dodané spoločnosťou a (ii) ktoré bolo odovzdané spoločnosti k servisnému zásahu.

Pozáručným servisom je akákoľvek oprava alebo úprava zariadení vykonávaná na základe žiadosti objednávateľa mimo alebo nad rámec záruky garantované záručným listom.

 1. Servisné podmienky sú platné v aktuálnom znení a sú dostupné na webových stránkach spoločnosti www.fitnessservis.cz a služby, ako neoddeliteľná súčasť zmluvy o oprave či úprave veci platia Servisné podmienky aktuálnej (účinné) k dátumu uzatvorenia zmluvy o oprave či úprave veci.  

5.  Spoločnosť môže byť FIT sro

 • DIČ: 01526642
 •  IČO: 01526642
 • so sídlom: Vlkova 821/23, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
 • C 207962 / MSPH Mestský súd v Prahe  

kontaktné údaje:

 • e-mail: fitkompany@gmail.com
 • telefón: 733785955
 • internetový obchod: www: fitnessservis.sk 

2 SERVIS:

 1. Spoločnosť poskytuje servis objednávateľovi, ktorý požaduje opravu alebo úpravu zariadení dodaných objednávateľovi spoločností. Spoločnosť ďalej poskytuje záručný servis na vybavenie dodané spoločnosťou .. V prípade opravy či úpravy zariadenia alebo pozáručného servisného zásahu uzatvára objednávateľ so spoločnosťou zmluvu o oprave a úprave veci

 (V texte len "zmluva o oprave veci");

za zmluvu o oprave veci je považovaná tiež zmluva uzatvorená na základe potvrdenia objednávky objednávateľa spôsobom, ako je definovaný v čl. I. týchto Servisných podmienok. Uzatvorením zmluvy o oprave veci sa má za to, že objednávateľ súhlasí s podmienkami, ktoré sú uvedené v tomto Servisnom a reklamačnom poriadku spoločnosti Company can be fit sro  

(Servisné podmienky).

Zmluva o oprave veci je uzavretá okamihom (i) prijatie riadne vyplneného a objednávateľom potvrdeného protokolu o prevzatí zariadenia do opravy servisom spoločnosti s tým, že zmluva je uzavretá s výhradou, že sa nezaručuje úplnosť ceny, resp. aj bez určenia ceny a (ii) doručením zariadenia spoločnosti, a to okamihom, kedy budú kumulatívne splnené obe uvedené skutočnosti. Spoločnosť vždy zdělít cenu za opravu dopredu a zákazník musí min. telefonicky alebo emailom cenu potvrdiť.

 1. Objednávateľ sa predaním zariadenia k realizácii servisného zásahu pozostávajúceho v poskytnutí práce

 (Oprava alebo úprava zariadení) a materiálu na vstupe

(K oprave či úprave zariadení) v rámci (i) pozáručné opravy, (ii) servisného zásahu v rámci záručného servisu na zariadení dodaných spoločnosťou a v rámci servisu či (iii) opravy či úpravy zariadenia najmä podľa zmluvy o oprave veci

(Všetko ďalej spoločne len "servisný zásah") zaväzuje plne a bez výhrad akceptovať servisné a reklamačné podmienky spoločnosti uvedené v týchto Servisných podmienkach.

 1. K riadnemu a okamžitému vybavenie servisného zásahu je potrebná súčinnosť objednávateľa spočívajúce najmä v doručenia (i) riadne vyplneného a objednávateľom potvrdenej objednávky o prevzatí zariadenia do opravy a (ii) zariadenie, ktoré má byť opravené či upravené, to všetko na adresu servisného miesta spoločnosti ( zoznam servisných miest je uvedený v čl. V. ods. 8 týchto servisných podmienok), vrátane krátkeho a výstižného opisu chyby, ako aj informácie, či objednávateľ požaduje opraviť všetky diagnostikovanej chyby, alebo vykonať iba objednávateľom špecifikovanú opravu. V prípade, že objednávateľ opomenie špecifikáciu opravy a táto nie je zrejmá ani z dopytu závady, prostredníctvom ktorého opravu objednával, má sa za to, že si objednávateľ želá vykonať opravu kompletný.
 1. Objednávateľ je povinný uhradiť spoločnosti vždy skutočnú cenu servisného zásahu. Uzatvorením zmluvy o oprave veci objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že vždy pred začatím servisného zásahu bude zariadenie podrobené diagnostike a následne bude objednávateľovi oznámená (formou e-mailovej správy na adresu uvedenú v objednávke o prevzatí zariadenia do opravy) spoločností presná cena servisného zásahu

(Ďalej len "oznámenie ceny servisného zásahu").

 Predpokladaná cena nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu, preto si spoločnosť vyhradzuje právo stanoviť po vykonaní diagnostiky cenu zákazky novú, ktorá bude zodpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu prác a materiálu potrebných k realizácii servisného zásahu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo v priebehu realizácie zákazky takto stanovenú cenu i viackrát zmeniť, ak dôjde v procese diagnostiky a realizácie servisného zásahu na zistenie predtým neznámych skutočností, ktoré majú vplyv na cenu servisného zásahu. Spoločnosť si však vždy vyžiada zo strany objednávateľa súhlas so zmenou ceny nad limit stanovený v týchto Servisných podmienkach, prípadne v objednávke o prevzatí zariadenia do opravy.

 Spoločnosť nie je povinná okrem cenovej ponuky oznámiť objednávateľovi zoznam prác a materiálu, ktorý povedie k oprave zariadenia, ak je takéto oznámenie komerčne využiteľné objednávateľom alebo treťou osobou v neprospech zhotoviteľa.

Ak objednávateľ po vykonaní diagnostiky odmietne z akéhokoľvek dôvodu realizácii servisného zásahu alebo bude zistené, že zariadenie je neopraviteľné, objednávateľ je povinný uhradiť spoločnosti vždy čiastku za dve hodiny servisných prác a to v hodnote 550kč bez DPH 2x za diagnostiku plus poštovné a balné ak je poštovné a balné realizované.

 Ak dôjde zo strany objednávateľa k odsúhlasení ceny servisného zásahu, je objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti cenu servisného zásahu + DPH, poštovné a balné.

Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že konečná cena opravy sa od predpokladanej ceny opravy môže líšiť až o 10% a uzavretím zmluvy o oprave veci prehlasuje, že (i) s takýmto navýšením ceny opravy udelil súhlas už podpisom

Objednávku o prevzatí zariadenia do opravy, (ii) bez výhrad s ním súhlasia a (iii) takto navýšenú cenu opravy vždy bez výhrad spoločnosti uhradí. Objednávateľ je povinný zaplatiť spoločnosti za vykonaný servisný zásah naúčtovanú cenu servisného zásahu, ak nepresiahne predpokladanú cenu o viac ako 10%, a to bez povinnosti spoločnosti ďalej účtovanú cenu s objednávateľom konzultovať.

 1. V spojení s diagnostikou je spoločnosť oprávnená vykonať na zariadení všetky úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na určenie technických parametrov zariadení, ako aj stanovenie finančných nákladov servisného zásahu, bez nároku objednávateľa na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z akýchkoľvek dôvodov k realizácii či dokončenie servisného zásahu.
 1. Ak objednávateľ bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od doručenia oznámenia ceny servisného zásahu, preukázateľne neoznámi spoločnosti, že odmieta poskytnutie servisného zásahu, má sa za to, že objednávateľ s cenou servisného zásahu súhlasí a spoločnosť poskytne objednávateľovi servisný zásah za cenu, ktorá bola uvedená v oznámení ceny servisného zásahu, pričom objednávateľ je povinný túto cenu spolu s DPH spoločnosti uhradiť. Spoločnosť oznámi cenu emailom a sms.
 2. Spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru s vyúčtovaním ceny servisného zásahu v okamihu dokončenia servisného zásahu, pričom k cene servisného zásahu bude spoločnosťou účtovaná vždy DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. Platba sa muža realizovať cez platobný terminál, alebo v hotovosti EET a alebo aj faktúrou podla osobné dohody.Splatnost faktúry je do 14 dní od vykonania servisného zásahu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. (Ten deň po vykonaní zásahu bude faktúra zaslaná emailom na adresu zákazníka.
 1. Spoločnosť má právo zadržať zariadenia či jeho časť (i) na zabezpečenie úhrady dlžnej ceny servisného zásahu (alebo jej časti) vrátane príslušenstva a nákladov so servisným zásahom súvisiacich. Zadržanie zariadenie muža prebehnúť aj v priestoroch zákazníka. Práva a povinnosti strán v prípade uplatnenia zádržného práva spoločností sa riadi platnou právnou úpravou. Vymenené chybné komponenty u záručných opráv sa vždy stávajú vlastníctvom spoločnosti; spoločnosť tieto chybné komponenty nevracia, neposkytuje za ne žiadne plnenie a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať vo vzťahu k vymeneným chybným súčiastkam žiadne nároky.
 2. Miestom prijatie k oprave je adresa servisného miesta spoločnosti (zoznam servisných miest je uvedený v čl. V. ods. 8 týchto Servisných podmienok). Náklady na odovzdanie a prevzatie zariadenia v súvislosti s realizáciou servisného zásahu nesie vždy objednávateľ.

  Ak je zariadenie prepravuje od objednávateľa do servisu spoločnosti a späť objednávateľom alebo treťou osobou, hradí prepravu do servisu i späť objednatel.Objednatel hradí taktiež akékoľvek ďalšie výdavky vyplývajúce z dopravy, manipulácie, balenia či skladovanie opravovaného zariadenia a pod.
  Náklady na dopravu zariadenia na reklamačnom účely v rámci záručného servisu na vybavenie dodané spoločnosťou nesie objednávateľ. Spoločnosť však obvykle pri uznaní reklamácie v jednotlivom prípade objednávateľovi tovar doručí na svoje náklady.V prípade, že spoločnosť realizuje servisný zásah u objednávateľa znáša náklady na dopravné vždy objednávateľ. Cena za 1 Km je 8 € bez DPH.V prípade reklamácie musí zákazník oznámiť elektronicky (emailom) poruchu. Spoločnosť musí do 30 dní reklamáciu z diagnostikovať. V prípade že spoločnosť zistí iný druh závady ktoré spoločnosť realizovala alebo zistí iné zavinenie. Muža spoločnosť vystaviť faktúru za diagnostiku (2 servisné hodiny x 550 € bez DPH) a cenu za dopravné 1 Km je 8 € bez DPH.

 3. Oprava / servisný zásah je považovaný za dokončený (v závislosti od požiadaviek uvedených v objednávke o prevzatí zariadenia do opravy) dňom odovzdania zariadenie na prepravu objednávateľovi (spôsob doručenia: na dobierku), alebo dňom vykonania servisného zásahu u objednávateľa, alebo dňom, kedy bolo objednávateľovi e-mailom zaslaným na elektronickú adresu objednávateľa, ktorú uviedol v objednávke o prevzatí zariadenia do opravy, oznámené, že si môže vyzdvihnúť opravené zariadenie.

 4. Riadne vykonanie opravy / servisného zásahu a odovzdanie opraveného zariadenia objednávateľovi bude elektronicky objednávateľom a spoločnosťou potvrdené, okrem situácie, kedy dochádza k odovzdanie zariadenia na prepravu objednávateľovi. V prípade, kedy dochádza k odovzdanie zariadenia na prepravu, bude objednávateľovi zaslané emailom oznámenie (potvrdenie) o vykonaní opravy.

 5. Objednávateľ je povinný zariadenie bezodkladne po vykonaní servisného zásahu prevziať. Pokiaľ si objednávateľ neprevezme zariadenie ani do 1 mesiaca od doručenia výzvy k prevzatiu obsahujúce upovedomenie o zamýšľanom predaji, je spoločnosť oprávnená zariadenie podľa svojej úvahy predať na účet objednávateľa alebo ekologicky zlikvidovať; objednávateľ uzavretím zmluvy s týmto postupom spoločnosti výslovne súhlasí, pričom práva spoločnosti, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov, týmto dojednaním nie sú dotknuté.

 6. Objednávateľ nie je oprávnený nárokovať voči spoločnosti akúkoľvek kompenzáciu či náhradu škody. Spoločnosť si vyhradzuje právo využiť výťažok s cieľom kompenzácie objednávateľom neuhradených nákladov vynaložených najmä v súvislosti so servisným zásahom. Od okamihu, keď je objednávateľ v omeškaní s prevzatím zariadenia po vykonaní servisného zásahu, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci. Objednávateľ akceptáciou týchto Servisných podmienok výslovne súhlasí s tým, aby sa postup podľa tohto článku. II. bod 13 bol primerane aplikovaný tiež pre zariadenia odovzdané objednávateľom k realizácii servisného zásahu, ktoré sa stane opustenú vecí.

Zoznam servisných miest spoločnosti:
Kolín, Zengrova 131, 28002


Záverečné ustanovenia:
Tieto Servisné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2020. Zmeny Servisných podmienok vyhradené

 

(I) ZÁRUKA, (ii) REKLAMÁCIE:

 1. Spoločnosť poskytuje na prácu na oprave záruku 90 dní. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania zariadenia objednávateľovi po realizáciu servisného zásahu, prípadne dňom, kedy bol objednávateľ povinný si zariadenie po realizáciu servisného zásahu prevziať.
 2. Objednávateľ je povinný prekontrolovať si plnú funkčnosť zariadenia bezprostredne pri prevzatí od spoločnosti.
 3. Objednávateľ nemá práva záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na objednávateľa vonkajšiu udalosť.
 4. Chyby kryté zárukou je objednávateľ povinný písomne ​​uplatniť u spoločnosti bezodkladne po ich zistení, inak jeho nároky voči spoločnosti zanikajú
 5. Pri uplatnení nároku zo záručných vád (reklamáciu) je objednávateľ povinný spísať so spoločnosťou reklamačný správu o oprave a predložiť ju elektronicky na email spoločne s objednávkou a dodacím listom o oprave veci ktorý dostal emailom po oprave o oprave veci v zmysle týchto Servisných podmienok; pre prípad, že objednávateľ nepredloží žiadny z uvedených dokumentov, môže spoločnosť na základe vlastného uváženia overiť zariadení v databáze objednávok. Bez zaslanej správy o reklamácii opravy, resp. ďalších dokumentov podľa predchádzajúcej vety alebo pri predložení objednávkového listu, resp. ďalších dokumentov podľa predchádzajúcej vety s nečitateľnými, přepisovanými či inak upravuje a doplňuje údajmi alebo v prípade zmeny, odstránenie či poškodenie identifikačných údajov uvedených na zariadení, nemôže byť reklamácia uznaná.

 6. Rozsah nárokov objednávateľa z vád podliehajúcich záruke je upravený výlučne týmito Servisnými podmienkami, akékoľvek iné nároky objednávateľa sú vyloučeny.Běh záručnej doby sa stavia od dátumu uplatnenia reklamácie do dátumu, kedy si objednávateľ zariadení po skončení opravy prevzal, resp. kedy objednávateľ bol povinný si po skončení opravy zariadení prevziať

 7. Reklamácia môže byť spoločnosťou zamietnutá najmä v týchto prípadoch:
  (i) neprejaví ak sa reklamovaná chyba počas vstupných testov a objednávateľ nebude bezprostredne schopný vadu viditeľne pred spoločnosťou demonštrovať,
  (ii) ak je príčinou vady nedodržanie pokynov v dokumentácii k zariadeniu alebo pokynov, ktoré spoločnosť uviedla v Protokole o vykonanom servisnom zásahu,
  (iii) ak je príčinou vady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby zariadení,
  (iv) ak bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi spoločnosti a / alebo výrobca,
  (v) ak došlo k užívaniu zariadenie v čase medzi uplatnením reklamácie a vykonanú diagnostikou u reklamácií vád,
  (vi) nesúvisí ak príčina reklamovanej chyby priamo s prácou vykonanou spoločnosťou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to najmä podľa výkazu vykonanej práce a účtovaných položiek na preberacom protokole / protokolu o vykonaní opravy,
  (vii) ak ide o poškodenie spôsobené používaním zariadení s iným produktom,
  (viii) ak ide o poškodenie spôsobené zásahom / servisom vykonávaným osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti ani poskytovateľom servisu autorizovaným výrobcovia zariadení značky Apple, Lenovo, Toshiba a / alebo IBM
  (ix) ak ide o zariadenie, ktoré bolo upravené za účelom zmeny funkčnosti alebo technických možností bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
  (x) ak ide o poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak bežným starnutím zariadení
  (xi) ak ide o zariadenie, z ktorých bolo odstránené alebo vymazané sériové číslo
  (xii) z ďalších dôvodov vyplývajúcich z týchto Servisných podmienok či platných právnych predpisov.

 8. Ak dôjde k výmene zariadenia alebo jeho súčasti alebo vrátenie ceny servisného zásahu, stáva sa akejkoľvek vymenené zariadenia alebo jeho súčasť majetkom objednávateľa a zariadenie alebo jeho časť vymenené alebo vrátené spoločnosti sa stávajú majetkom spoločnosti.

 9. Dodanie reklamovaného servisného zásahu. Objednávateľ je povinný dodať na vlastné náklady tam kde bola služba realizovaná, V prípade, že bola realizovaná u objednávateľa hradí dopravné.Pokud sa po diagnostike závady spoločnosť zistí vlastnú chybu bude dopravné vrátený.
 10. Spoločnosť neručí a nezodpovedá najmä (i) za skryté chyby zariadení, na ktoré nebola objednávateľom preukázateľne upozornená
 11. Spoločnosť je oprávnená vykonať na zariadenie technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy / servisného zásahu, bez nároku objednávateľa na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z technických alebo finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.
 12. Spoločnosť ďalej neručí a nezodpovedá za (i) straty, ku ktorým nedošlo v dôsledku porušenia tejto záruky, (ii) straty súvisiace s podnikaním, ušlým ziskom, stratou dát či obchodných príležitostí; ustanovenia čl. III. časť C bod 6 týchto Servisných podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.
 13. Ak sa nepodarí spoločnosti vykonať objednaný servisný zásah / opravu z dôvodov technických alebo finančných, odstúpi Ak objednávateľ od zmluvy, alebo servisný zásah nebude realizovaný z akéhokoľvek iného dôvodu, spoločnosť nie je povinná uviesť zariadenie do pôvodného stavu.
 14. Spoločnosť zodpovedá iba za skutočnú škodu spôsobenú objednávateľovi / zákazníkovi preukázaným a zavineným porušením svojich povinností; spoločnosť nezodpovedá za nepriamu škodu ani za ušlý zisk. Záleží Ak skute.čná škoda vo vzniku dlhu, nemá objednávateľ / zákazník žiadne práva, najmä objednávateľ / zákazník nemá právo, aby ho spoločnosť dlhu oslobodenie ani, aby mu poskytla náhradu. Zavinenie spoločnosti v prípadoch sporu je povinný preukázať objednávateľ / zákazník.
 15. Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať voči spoločnosti akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s opravou zariadenia, tj. Najmä ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné a pod.
 16. Spoločnosť nenesie zodpovednosť najmä za také opotrebenie alebo mechanické poškodenia objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať (preukázať) ako vzniknutá u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné vyhlásenie objednávateľa v zmluve o stave predávaného zariadenia; spoločnosť vykonáva všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a verbálne nemožno stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.

 17. . Spoločnosť si v rámci servisného zásahu vyhradzuje právo nahradiť originálne chybné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zaistia u opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.

 18. Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu súčiastok au takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, ak nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných dôvodov.
 19. Odchylné dojednania v zmluve majú pred znením týchto Servisných podmienok prednosť.

OSOBITNÉ ČASŤ O SPOTREBITEĽOV:

 1. Táto časť Servisných podmienok (čl. IV.) Platí len pre zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom.
 2. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že ak táto časť Servisných podmienok neustanovuje inak, platí ustanovenie Servisných podmienok podľa čl. I., II., III, V. a VI. tiež pre túto časť, ktorá inak upravuje osobitné podmienky pre zmluvy uzavreté so spotrebiteľom.
 3. Spoločnosť poskytuje na prácu na oprave záruku 90 dní (vrátane opravy formou Exchange systému). Začiatok plynutia záručnej doby sa riadi podľa cl. III. časti A bod 1 týchto Servisných podmienok. Náklady na vybavení oprávnenej reklamácie nesie spoločnosť v rozsahu podľa tohto čl. IV.
 4. Lehoty na vybavenie reklamácie beží od prijatia príslušných dokladov a zariadenia k záručnej oprave, resp. od prijatia požiadavky na reklamáciu servisného zásahu vrátane zariadení a príslušných dokladov, pokiaľ sa spotrebiteľom nebude písomne ​​dohodnutá lehota dlhšia. Začiatok plynutia uvedenej lehoty sú podmienené predložením dokumentácie ako podľa čl. III. časť A bod 1 až 6 týchto Servisných podmienok.
 5. Ak je objednávateľom spotrebiteľ, o reklamácii spoločnosť rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu zariadenia potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady spoločnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom.
 6. Spoločnosť vydá objednávateľovi - spotrebiteľovi písomné potvrdenie obsahujúce údaje o tom, (i) kedy bola reklamácia uplatnená, (ii) čo je jej obsahom, (iii) aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; toto potvrdenie zašle spoločnosť objednávateľovi - spotrebiteľovi e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný pri prevzatí zariadenia k servisnému zásahu). Ďalej spoločnosť vydá objednávateľovi - spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 7. Spotrebiteľ doručí zariadenie k servisnému zásahu na svoje náklady. V rámci oprávnenej záručnej reklamácie zašle spoločnosť po realizácii servisného zásahu zariadení spotrebiteľovi späť na svoje náklady; inak je objednávateľ povinný prevziať zariadenie vždy na svoje náklady.
 8. Po vybavení reklamácie spoločnosť upozorní o ukončení reklamácie objednávateľa - spotrebiteľa e-mailom.
  Týmito Servisnými podmienkami nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, ktoré sú ustanovené platnou právnou úpravou, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

ĎALŠIE USTANOVENIA

 1. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa / zákazníka sa týmto výslovne vylučujú.
  Objednávateľ / zákazník preberá podľa § 2620 ods 2. Občianskeho zákonníka nebezpečenstvo zmeny okolností.
 2. Na zmluvný vzťah založený medzi objednávateľom / zákazníkom a spoločnosťou sa neaplikujú ust. § 2101 ods. 1 veta druhá a tretia veta a ďalej ust. § 2108 občianskeho zákonníka.
 3. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na už vzniknuté finančné záväzky objednávateľa / zákazníka.
 4. Ukončenie zmluvy akýmkoľvek so zákonom či zmluvou predpokladaných spôsobov nemá vplyv najmä na platnosť a účinnosť všetkých ustanovení zakotvujúcich povinnosť objednávateľa / zákazníka k úhrade (i) ceny servisného zásahu či jej časti, (ii) súvisiacich poplatkov, (iii) úrokov z omeškania, (iv ) náhrady škody, (v) zmluvných pokút a akýchkoľvek sankcií.
 5. Tieto ustanovenia zostávajú v platnosti a účinnosti aj naďalej po ukončení účinnosti zmluvy.
  § 1764 druhá veta, ust. § 1765 a ust. § 1766 občianskeho zákonníka sa na zmluvu neuplatňujú.
 6. Objednávateľ / zákazník uzavretím zmluvy výslovne potvrdzuje, že sa so znením týchto Servisných podmienok zoznámil, že si ich prečítal, a že žiadne z ich ustanovení nepovažuje za také, ktoré by nemohol rozumne očakávať.

Objednávateľ / zákazník, ktorý je podnikateľom, prehlasuje, že sa v prípade tejto zmluvy nejedná o tzv. Zmluvu uzatváranú adhéznym spôsobom; zmluvné strany na odstránenie pochybností v súlade s ustanoveniami § 1801 Občianskeho zákonníka zjednávajú, že ustanovenia § 1799 a § 1800 občianskeho zákonníka sa na túto zmluvu nevzťahujú.

 

Zoznam servisných miest spoločnosti:
Kolín, Zengrova 131, 28002


Záverečné ustanovenia:
Tieto Servisné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2020. Zmeny Servisných podmienok vyhradené