reklamačné podmienky

 

 

(I) ZÁRUKA, (ii) REKLAMÁCIE:

 1. Spoločnosť poskytuje na prácu na oprave záruku 90 dní. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania zariadenia objednávateľovi po realizáciu servisného zásahu, prípadne dňom, kedy bol objednávateľ povinný si zariadenie po realizáciu servisného zásahu prevziať.
 2. Objednávateľ je povinný prekontrolovať si plnú funkčnosť zariadenia bezprostredne pri prevzatí od spoločnosti.
 3. Objednávateľ nemá práva záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na objednávateľa vonkajšiu udalosť.
 4. Chyby kryté zárukou je objednávateľ povinný písomne ​​uplatniť u spoločnosti bezodkladne po ich zistení, inak jeho nároky voči spoločnosti zanikajú
 5. Pri uplatnení nároku zo záručných vád (reklamáciu) je objednávateľ povinný spísať so spoločnosťou reklamačný správu o oprave a predložiť ju elektronicky na email spoločne s objednávkou a dodacím listom o oprave veci ktorý dostal emailom po oprave o oprave veci v zmysle týchto Servisných podmienok; pre prípad, že objednávateľ nepredloží žiadny z uvedených dokumentov, môže spoločnosť na základe vlastného uváženia overiť zariadení v databáze objednávok. Bez zaslanej správy o reklamácii opravy, resp. ďalších dokumentov podľa predchádzajúcej vety alebo pri predložení objednávkového listu, resp. ďalších dokumentov podľa predchádzajúcej vety s nečitateľnými, přepisovanými či inak upravuje a doplňuje údajmi alebo v prípade zmeny, odstránenie či poškodenie identifikačných údajov uvedených na zariadení, nemôže byť reklamácia uznaná.

 6. Rozsah nárokov objednávateľa z vád podliehajúcich záruke je upravený výlučne týmito Servisnými podmienkami, akékoľvek iné nároky objednávateľa sú vyloučeny.Běh záručnej doby sa stavia od dátumu uplatnenia reklamácie do dátumu, kedy si objednávateľ zariadení po skončení opravy prevzal, resp. kedy objednávateľ bol povinný si po skončení opravy zariadení prevziať

 7. Reklamácia môže byť spoločnosťou zamietnutá najmä v týchto prípadoch:
  (i) neprejaví ak sa reklamovaná chyba počas vstupných testov a objednávateľ nebude bezprostredne schopný vadu viditeľne pred spoločnosťou demonštrovať,
  (ii) ak je príčinou vady nedodržanie pokynov v dokumentácii k zariadeniu alebo pokynov, ktoré spoločnosť uviedla v Protokole o vykonanom servisnom zásahu,
  (iii) ak je príčinou vady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby zariadení,
  (iv) ak bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi spoločnosti a / alebo výrobca,
  (v) ak došlo k užívaniu zariadenie v čase medzi uplatnením reklamácie a vykonanú diagnostikou u reklamácií vád,
  (vi) nesúvisí ak príčina reklamovanej chyby priamo s prácou vykonanou spoločnosťou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to najmä podľa výkazu vykonanej práce a účtovaných položiek na preberacom protokole / protokolu o vykonaní opravy,
  (vii) ak ide o poškodenie spôsobené používaním zariadení s iným produktom,
  (viii) ak ide o poškodenie spôsobené zásahom / servisom vykonávaným osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti ani poskytovateľom servisu autorizovaným výrobcovia zariadení značky Apple, Lenovo, Toshiba a / alebo IBM
  (ix) ak ide o zariadenie, ktoré bolo upravené za účelom zmeny funkčnosti alebo technických možností bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
  (x) ak ide o poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak bežným starnutím zariadení
  (xi) ak ide o zariadenie, z ktorých bolo odstránené alebo vymazané sériové číslo
  (xii) z ďalších dôvodov vyplývajúcich z týchto Servisných podmienok či platných právnych predpisov.

 8. Ak dôjde k výmene zariadenia alebo jeho súčasti alebo vrátenie ceny servisného zásahu, stáva sa akejkoľvek vymenené zariadenia alebo jeho súčasť majetkom objednávateľa a zariadenie alebo jeho časť vymenené alebo vrátené spoločnosti sa stávajú majetkom spoločnosti.

 9. Dodanie reklamovaného servisného zásahu. Objednávateľ je povinný dodať na vlastné náklady tam kde bola služba realizovaná, V prípade, že bola realizovaná u objednávateľa hradí dopravné.Pokud sa po diagnostike závady spoločnosť zistí vlastnú chybu bude dopravné vrátený.
 10. Spoločnosť neručí a nezodpovedá najmä (i) za skryté chyby zariadení, na ktoré nebola objednávateľom preukázateľne upozornená
 11. Spoločnosť je oprávnená vykonať na zariadenie technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy / servisného zásahu, bez nároku objednávateľa na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z technických alebo finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.
 12. Spoločnosť ďalej neručí a nezodpovedá za (i) straty, ku ktorým nedošlo v dôsledku porušenia tejto záruky, (ii) straty súvisiace s podnikaním, ušlým ziskom, stratou dát či obchodných príležitostí; ustanovenia čl. III. časť C bod 6 týchto Servisných podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.
 13. Ak sa nepodarí spoločnosti vykonať objednaný servisný zásah / opravu z dôvodov technických alebo finančných, odstúpi Ak objednávateľ od zmluvy, alebo servisný zásah nebude realizovaný z akéhokoľvek iného dôvodu, spoločnosť nie je povinná uviesť zariadenie do pôvodného stavu.
 14. Spoločnosť zodpovedá iba za skutočnú škodu spôsobenú objednávateľovi / zákazníkovi preukázaným a zavineným porušením svojich povinností; spoločnosť nezodpovedá za nepriamu škodu ani za ušlý zisk. Záleží Ak skute.čná škoda vo vzniku dlhu, nemá objednávateľ / zákazník žiadne práva, najmä objednávateľ / zákazník nemá právo, aby ho spoločnosť dlhu oslobodenie ani, aby mu poskytla náhradu. Zavinenie spoločnosti v prípadoch sporu je povinný preukázať objednávateľ / zákazník.
 15. Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať voči spoločnosti akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s opravou zariadenia, tj. Najmä ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné a pod.
 16. Spoločnosť nenesie zodpovednosť najmä za také opotrebenie alebo mechanické poškodenia objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať (preukázať) ako vzniknutá u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné vyhlásenie objednávateľa v zmluve o stave predávaného zariadenia; spoločnosť vykonáva všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a verbálne nemožno stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.

 17. . Spoločnosť si v rámci servisného zásahu vyhradzuje právo nahradiť originálne chybné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zaistia u opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.

 18. Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu súčiastok au takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, ak nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných dôvodov.
 19. Odchylné dojednania v zmluve majú pred znením týchto Servisných podmienok prednosť.

OSOBITNÉ ČASŤ O SPOTREBITEĽOV:

 1. Táto časť Servisných podmienok (čl. IV.) Platí len pre zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom.
 2. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že ak táto časť Servisných podmienok neustanovuje inak, platí ustanovenie Servisných podmienok podľa čl. I., II., III, V. a VI. tiež pre túto časť, ktorá inak upravuje osobitné podmienky pre zmluvy uzavreté so spotrebiteľom.
 3. Spoločnosť poskytuje na prácu na oprave záruku 90 dní (vrátane opravy formou Exchange systému). Začiatok plynutia záručnej doby sa riadi podľa cl. III. časti A bod 1 týchto Servisných podmienok. Náklady na vybavení oprávnenej reklamácie nesie spoločnosť v rozsahu podľa tohto čl. IV.
 4. Lehoty na vybavenie reklamácie beží od prijatia príslušných dokladov a zariadenia k záručnej oprave, resp. od prijatia požiadavky na reklamáciu servisného zásahu vrátane zariadení a príslušných dokladov, pokiaľ sa spotrebiteľom nebude písomne ​​dohodnutá lehota dlhšia. Začiatok plynutia uvedenej lehoty sú podmienené predložením dokumentácie ako podľa čl. III. časť A bod 1 až 6 týchto Servisných podmienok.
 5. Ak je objednávateľom spotrebiteľ, o reklamácii spoločnosť rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu zariadenia potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady spoločnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom.
 6. Spoločnosť vydá objednávateľovi - spotrebiteľovi písomné potvrdenie obsahujúce údaje o tom, (i) kedy bola reklamácia uplatnená, (ii) čo je jej obsahom, (iii) aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; toto potvrdenie zašle spoločnosť objednávateľovi - spotrebiteľovi e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný pri prevzatí zariadenia k servisnému zásahu). Ďalej spoločnosť vydá objednávateľovi - spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 7. Spotrebiteľ doručí zariadenie k servisnému zásahu na svoje náklady. V rámci oprávnenej záručnej reklamácie zašle spoločnosť po realizácii servisného zásahu zariadení spotrebiteľovi späť na svoje náklady; inak je objednávateľ povinný prevziať zariadenie vždy na svoje náklady.
 8. Po vybavení reklamácie spoločnosť upozorní o ukončení reklamácie objednávateľa - spotrebiteľa e-mailom.
  Týmito Servisnými podmienkami nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, ktoré sú ustanovené platnou právnou úpravou, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

ĎALŠIE USTANOVENIA

 1. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa / zákazníka sa týmto výslovne vylučujú.
  Objednávateľ / zákazník preberá podľa § 2620 ods 2. Občianskeho zákonníka nebezpečenstvo zmeny okolností.
 2. Na zmluvný vzťah založený medzi objednávateľom / zákazníkom a spoločnosťou sa neaplikujú ust. § 2101 ods. 1 veta druhá a tretia veta a ďalej ust. § 2108 občianskeho zákonníka.
 3. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na už vzniknuté finančné záväzky objednávateľa / zákazníka.
 4. Ukončenie zmluvy akýmkoľvek so zákonom či zmluvou predpokladaných spôsobov nemá vplyv najmä na platnosť a účinnosť všetkých ustanovení zakotvujúcich povinnosť objednávateľa / zákazníka k úhrade (i) ceny servisného zásahu či jej časti, (ii) súvisiacich poplatkov, (iii) úrokov z omeškania, (iv ) náhrady škody, (v) zmluvných pokút a akýchkoľvek sankcií.
 5. Tieto ustanovenia zostávajú v platnosti a účinnosti aj naďalej po ukončení účinnosti zmluvy.
  § 1764 druhá veta, ust. § 1765 a ust. § 1766 občianskeho zákonníka sa na zmluvu neuplatňujú.
 6. Objednávateľ / zákazník uzavretím zmluvy výslovne potvrdzuje, že sa so znením týchto Servisných podmienok zoznámil, že si ich prečítal, a že žiadne z ich ustanovení nepovažuje za také, ktoré by nemohol rozumne očakávať.

Objednávateľ / zákazník, ktorý je podnikateľom, prehlasuje, že sa v prípade tejto zmluvy nejedná o tzv. Zmluvu uzatváranú adhéznym spôsobom; zmluvné strany na odstránenie pochybností v súlade s ustanoveniami § 1801 Občianskeho zákonníka zjednávajú, že ustanovenia § 1799 a § 1800 občianskeho zákonníka sa na túto zmluvu nevzťahujú.

 

Zoznam servisných miest spoločnosti:
Kolín, Zengrova 131, 28002


Záverečné ustanovenia:
Tieto Servisné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2020. Zmeny Servisných podmienok vyhradené